فرمول یک ایران – گانتر اشتاینز، مدیر تیم فرمول یک هاس تایید کرد که رابطه فنی هاس با فراری فراتر از ۲۰۱۶ خواهد بود و این دو تیم همچنان با یکدیگر همکاری خواهند داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.