موتوجی پی ایران  – تیم رپسول هوندا تایید کرد که دو موتورسوارش، مارک مارکز و دنی پدروسا در تست خصوصی موتوجی پی خرز، که هفته آینده برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.