فرمول یک ایران – چارلز لکلرک اذعان داشت که به دلیل تمرکز بر روی فینال مسابقات جی پی ۳ در تمرین اول ابوظبی با تیم هاس شرکت نخواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.