فرمول یک ایراناستبان گوتیرز راننده حال حاضر هاس، تایید کرد که پیش از این در حال مذاکره با تیم های سائوبر و مانور بوده است تا برای فصل ۲۰۱۷ فرمول یک بدون تیم نماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.