برنامه گرندپری اتریش

تمرین 1جمعه96/04/1614:00 - 12:30
تمرین 2جمعه96/04/1618:00 - 16:30
تمرین 3شنبه96/04/1714:30 - 13:30
تایم گیریشنبه96/04/1717:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه96/04/1816:30

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود