فرمول یک ایران – فیا (FIA) درخواست تیم فراری برای بازنگری پنالتی سباستین فتل در مسابقه مکزیک (حرکت در هنگام ترمزگیری)، را رد کرد.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.