فرمول یک ایراناستبان گوتیرز راننده ی مکزیکی حال حاضر هاس، تایید کرد که فصل آینده در این تیم حضور نخواهد داشت و به زودی برنامه آینده خود را منتشر  خواهد کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.