موتوجی پی ایران – هجدهمین و آخرین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی در والنسیا برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری والنسیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/8/21 13:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه95/8/2117:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه95/8/2213:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه95/8/2216:30 - 16--
تعیین خطشنبه95/8/2217:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه95/8/2316:3014:5013:30

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.