فرمول یک ایران – با توجه به تایید ترکیب تیم ها و انتقال اکون به تیم فورس ایندیا، تنها گزینه ی پیش روی راننده ی مکزیکی هاس، استبان گوتیرز برای ماندن در فرمول یک، تیم مانور است.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.