برنامه گرندپری آذربایجان

تمرین 1جمعه95/3/2815:00 - 13:30
تمرین 2جمعه95/3/2819:00 - 17:30
تمرین 3شنبه95/3/2915:30 - 14:30
تایم گیریشنبه95/3/2918:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه95/3/3017:30

مرسدسی ها پیشتاز تمرین اول آذربایجان

خط و نشان لوئیس همیلتون در تمرین دوم آذربایجان

هتریک لوئیس همیلتون در تمرینات آذربایجان

بدشانسی همیلتون، پول پوزیشن برای روزبرگ

آتش بازی نیکو روزبرگ در سرزمین آتش


Leave a Reply

Your email address will not be published.