برنامه گرندپری آذربایجان (باکو)

تمرین 1جمعه96/04/0215:00 - 13:30
تمرین 2جمعه96/04/0219:00 - 17:30
تمرین 3شنبه96/04/0315:30 - 14:30
تایم گیریشنبه96/04/0318:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه96/04/0417:30

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود