فرمول یک ایران – مدیر تیم هاس، گانتر اشتاینر تایید کرد که این تیم در طول تمرینات این آخر هفته برزیل، طرح محافظتی کاکپیت “هالو” را تست خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.