فرمول یک ایران – کلر ویلیامز تایید کرد که پدرش، سر فرانک ویلیامز بعد از پشت سر گذاشتن دوره درمانی ذات الریه، به خانه برگشته است.


Leave a Reply

Your email address will not be published.