فرمول یک ایران – کلر ویلیامز تایید کرد که پدرش، سر فرانک ویلیامز بعد از پشت سر گذاشتن دوره درمانی ذات الریه، به خانه برگشته است.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود