فرمول یک ایران – بعد از اینکه تیم هاس کف زیر ماشین رومن گروژان را تحت شرایط پارک فرم تعویض کرد، راننده هاس مسابقه را از پیت لین آغاز خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.