فرمول یک ایران – شل (اسپانسر گرندپری مالزی) قرارداد چهار ساله جدیدی را با دورنا به امضا در آورده و به موجب این قرارداد، موتوجی پی تا فصل 2020 در سپانگ برگزار خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.