فرمول یک ایران – سازماندهندگان مسابقه سپانگ مالزی با اشاره به قرارداد این پیست تا سال 2018 اذعان داشتند که هر گونه انصرافی، پیامدهای قانونی خواهد داشت و هنوز هم گرندپری مالزی برای فصل 2017 فرمول یک در پیست سپانگ برگزار خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.