موتوجی پی ایران – با وجود مصدومیت دنی پدروسا، تیم رپسول هوندا اعلام کرد که در مسابقه سپانگ مالزی، هیروشی آیوما جایگزین پدروسا خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.