فرمول یک ایران – بعد ادامه داشتن مشکل در قسمت ترمز ماشین هاس در طی گرندپری آمریکا، این تیم آمریکایی قصد دارد تا تامین کننده دیسک ترمز را تغییر دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.