فرمول یک ایران – به دلیل خروج ناایمن کیمی رایکونن از پیت استاپ در طول مسابقه آمریکا، تیم فراری 5 هزار یورو جریمه شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.