فرمول یک ایران – به دنبال حواشی مطرح شده برای نمایش پرچم آبی و لپ شدن راننده ها در حین مسابقه، فیا قوانین مربوط به پرچم آبی را بهینه سازی کرد.

اگر ماشینی به فاصله ی سه ثانیه ای راننده ای که لپ خواهد شد، برسد، تیم ها موظفند تا به راننده ی خود اعلام کنند که راه دادن به ماشین پشت سر، در اولویت است.

۲ دیدگاه

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود