فرمول یک ایرانسباستین فتل ، راننده فراری در تمرین دوم از سمت راست بولارد ورودی پیت، وارد پیت لین شد و همین باعث شد تا اولین توبیخ فصل 2016 را دریافت کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.