فرمول یک ایران – بعد از جلسه روز جمعه در آستین، تیم ها تصمیم گرفتند که به جای برگزاری تست پیش فصل در بحرین، تست های داخل فصل را در پیست سخیر برگزار کنند.

البته این مورد هنوز به تایید رسمی نرسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.