موتوجی پی ایران –  شانزدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست جزیه فیلیپ استرالیا برگزار خواهد شد.

*به دنبال توقف تمرین موتوجی پی، تمرین دوم موتو2 نیز لغو شد. این شرایط آب و هوایی مسئولان برگزاری را مجاب کرد که ساعت تمرینات و تعیین خط روز شنبه را تغییر دهند.

برنامه گرندپری استرالیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/7/3004:10 - 03:2505:10 - 04:2503:10 - 02:30
تمرین 2جمعه95/7/3009:00 - 08:15 لغو شد07:20 - 06:40
تمرین 3شنبه95/8/0103:25 - 02:2504:40 - 03:4002:10 - 01:30
تمرین 4شنبه95/8/0107:30 - 07--
تعیین خطشنبه95/8/0108:20 - 07:4009:20 - 08:3506:45 - 06:05
مسابقهیک شنبه95/8/0208:3006:5005:30

Leave a Reply

Your email address will not be published.