موتوجی پی ایران –  شانزدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست جزیه فیلیپ استرالیا برگزار خواهد شد.

*به دنبال توقف تمرین موتوجی پی، تمرین دوم موتو2 نیز لغو شد. این شرایط آب و هوایی مسئولان برگزاری را مجاب کرد که ساعت تمرینات و تعیین خط روز شنبه را تغییر دهند.

برنامه گرندپری استرالیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/08/0302:25 - 03:10
03:25 - 04:10
01:30 - 02:10
تمرین 2جمعه97/08/0306:35 - 07:20
07:35 - 08:20
05:40 - 06:20
تمرین 3شنبه97/08/0402:25 - 03:10
03:25 - 04:10
01:30 - 02:10
تمرین 4شنبه97/08/0406:00 - 06:30
--
تعیین خطشنبه97/08/0406:40 - 07:2007:35 - 08:20
05:05 - 05:45
مسابقهیک شنبه97/08/0506:30
04:50
03:30
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید