موتوجی پی ایران – مصدومیت دنی پدروسا در ژاپن این فرصت را به قهرمان سابق موتوجی پی، نیکی هیدن داد تا دوباره با رپسول هوندا در مسابقه موتوجی پی استرالیا شرکت کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.