فرمول یک ایران – راننده توسعه تیم مانور، جوردن کینگ اولین حضور خود در فرمول یک را در تمرین اول روز جمعه گرندپری آمریکا، تجربه خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.