فرمول یک ایران – پیرو فراری پسر انزو فراری با رد کردن پیشنهادات مربوط به انتقال مارانلو به پایگاه فرمول یک بریتاینا گفت که فراری نیازی به راه اندازی یک پایگاه در بریتانیا ندارد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.