موتوجی پی ایران – هکتور باربرا، موتورسوار ایوینتیا در این آخر هفته ژاپن، جایگزین آندره یانونه مصدوم در تیم دوکاتی خواهد بود و موتورسوار سوپربایک، مایک جونز اولین استارت موتوجی پی خود را در تیم ایوینتیا تجربه خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.