موتوجی پی ایران – تیم دوکاتی اعلام کرد که مصدومیت آندره یانونه ناشی از حادثه میسانو در ماه قبل هنوز بهبود نیافته است و در مسابقه موتوجی پی موتجی شرکت نخواهد داشت.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود