فرمول یک ایران – شهردار جدید سائوپائولو در نظر دارد که پیست اینترلاگوس سائوپائولو را که میزبان گرندپری برزیل است، به بخش خصوصی واگذار کند.


Leave a Reply

Your email address will not be published.