فرمول یک ایران – تیم هاس به دلیل خروج ناایمن استبان گوتیرز و جدا شدن لاستیک ماشینش طی مسابقه مالزی، 5 هزار یورو جریمه شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.