فرمول یک ایران – موتورسوار تک3 یاماها، الکس لوز بعد از حادثه ی تمرین سوم و آسیب دیدگی اش در تعیین خط آراگون شرکت نخواهد داشت.


Leave a Reply

Your email address will not be published.