فرمول یک ایران – موتورسوار تک3 یاماها، الکس لوز بعد از حادثه ی تمرین سوم و آسیب دیدگی اش در تعیین خط آراگون شرکت نخواهد داشت.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود