موتوجی پی ایران – آندره یانونه موتورسوار دوکاتی به دلیل داشتن درد در تمرین اول آراگون از ادامه دادن گرندپری انصراف داد و پیرو جایگزین او خواهد شد.

One Response

  1. اسماعیل

    0

    0

    بهتر اینه که اگر آماده نیست شرکت نکنه تا انگیزش برای بردن در گرندپری بعدی بالا بره

    پاسخ دادن

Leave a Reply

Your email address will not be published.