موتوجی پی ایران – آندره یانونه پس از حادثه ی تمرین اول میسانو، در مسابقه ی هفته ی گذشته شرکت نداشت اما برای شرکت در مسابقه آراگون، از طرف مدیر پزشکی موتوجی پی، چراغ سبز دریافت کرد.

One Response

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود