فرمول یک ایران – مدیر فنی تیم مرسدس، پدی لاو می گوید که نیکو روزبرگ و لوئیس همیلتون در طول مسابقه ی سنگاپور هیچ مشکلی با ترمزهایشان نداشتند با وجود اینکه تیم مکرر از آن ها برای مراقبت از ترمزها درخواست می کرد.

در اوایل از برنده ی مسابقه، روزبرگ خواسته شد تا ترمز خود را مدیریت کند و سپس به او گفته شد:

این مسئله جدی است نیکو، ما به مدیریت ترمز نیاز داریم.

وقتی همیلتون خواست مسابقه را با فشار بیشتری دنبال کند، از اون نیز درخواست شد تا مراقب باشد.

با این حال مدیر فنی مرسدس اذعان کرد:

آن ها هیچ مشکلی در ناحیه ترمز نداشتند و فقط یک مسئله برای مدیریت آن ها بود.

ماشین مسابقه ای سریعی که ما می توانیم بسازیم، به راننده ها اجازه ترمز شدید در هر دور نمی دهد، پس آن ها باید ترمزهای خود را مدیریت می کردند همان طور که لاستیک و سوخت را مدیریت می کنند.

پس شما نمی توانید در هر دور مسابقه، مانند تعیین خط دور بزنید.

در پیست هایی مانند این، مشکل ترمز اغلب رخ می دهد.

روزبرگ نیز اذعان کرده بود که مدیریت ترمزها در پایان مسابقه دشوار بوده است، وقتی او توسط راننده ی ردبول، دنیل ریکاردو تهدید می شد.

با این حال، فرضیه مشکل ترمز برای مرسدس که توسط طرفداران و کارشناسان پیش بینی شده بود، غلط از آب در آمد و آیا این هم یک استراتژی مرسدس برای مسابقه ی سنگاپور بوده است؟

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید