فرمول یک ایران – مدیر تیم هاس تایید کرد که بعد از حادثه ی تعیین خط، به دلیل تعویض گیربکس ماشین رومن گروژان، او برای مسابقه ی امروز 5 رده پنالتی دریافت کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.