موتوجی پی ایران – جک میلر، موتورسوار مارک وی دی اس به دلیل داشتن درد از ناحیه دست راست در مسابقه ی یک شنبه میسانو شرکت نخواهد داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.