موتوجی پی ایران – بعد از تایید رسمی قرار داد چهارساله، میسانو تا فصل ۲۰۲۰ موتوجی پی، میزبان  گرندپری سن مارینو خواهد بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published.