فرمول یک ایران – مدیر تیم رنو، سیریل ابیبول عنوان کرد که راننده ی حال حاضر مانور، استبان اکون یکی از گزینه های مدعی صندلی 2017 رنو است.


Leave a Reply

Your email address will not be published.