فرمول یک ایران – در نظرسنجی مردمی مسابقه ی ایتالیا، نیکو روزبرگ، راننده ی مرسدس به عنوان بهترین راننده ی این مسابقه انتخاب شد.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.