فرمول یک ایران – اتو بیلد آلمان گزارش داد که چارلی وایتینگ، مدیر مسابقه ای فیا (FIA) در اسپا با چند تیم مذاکره داشته است.

وایتینگ مکانیک و مهندس تیم برنی اکلستون، برابهام بوده است و در سال 1988 به عنوان نماینده فنی فیا انتخاب شد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.