فرمول یک ایران – برنی اکلستون تایید کرد پس از امضای قرار داد جدید،  پیست مونزا تا پایان سال 2019 در تقویم فرمول یک باقی خواهد ماند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.