فرمول یک ایران – روسای گرندپری ایتالیا هشدار دادند که مونزا با امضای قرارداد جدید با برنی اکلستون در آخر این هفته، با مشکل قانونی مواجه خواهند شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.