فرمول یک ایرانمکس ورشتپن، جنسن باتن و سرجیو پرز در تمرین نوبت صبح ایتالیا در مونزا، طرح محافظتی هالو را تست خواهند کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.