موتوجی پی ایران – یازدهمین گرندپری فصل 2016 موتوجی پی در پیست سیلوراستون برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری بریتانیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/6/1214:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 2جمعه95/6/1218:20 - 17:35 19:20 - 18:3517:20 - 16:40
تمرین 3شنبه95/6/1314:10 - 13:2515:10 - 14:2513:10 - 12:30
تمرین 4شنبه95/6/1317:30 - 17--
تعیین خطشنبه95/6/1318:20 - 17:4019:20 - 18:3516:45 - 16:05
مسابقهیک شنبه95/6/1419:0017:3016:00

Leave a Reply

Your email address will not be published.