فرمول یک ایران – به دنبال تصادف کوین مگنوسن در مسابقه ی بلژیک، تیم رنو در مونزا از شاسی یدکی برای ماشین مگنوسن استفاده خواهد کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.