موتوجی پی ایران – تیم تک 3 یاماها تایید کرد که موتور سوار سوپربایک، الکس لوز در گرندپری بریتانیا جایگزین بردلی اسمیت مصدوم، خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.