فرمول یک ایرانفیلیپه ماسا راننده ی ویلیامز بعد از حادثه ی گرندپری آلمان و خارج شدن از مسابقه، در بلژیک از شاسی جدید استفاده خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.