فرمول یک ایران – راس براون در کتاب جدید خود با عنوان “درس استراتژی از فرمول یک” اسرار سیاست و تیم مدیریت فرمول یک را فاش کرده است.

براون این کتاب را به هم مدیر سابق ویلیامز، آدم پار نوشته است.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.